بصیرت
بیداری اسلامی، باور ملی
قالب وبلاگ
و این هم قسمت آخر... 69ـ در بسیارى از فیلم هاى صهیونیستى، بر مالكیت تاریخى یهودیان نسبت به «سرزمین فلسطین» یا «نیل تا فرات» یا «خاورمیانه بزرگ» تأكید مى شود، در حالى كه محقق فلسطینى، حاج زكى على غول، شهردار قدس و عضو كانون تاریخ نگاران عرب در مقاله «بنى اسرائیل هرگز وارد فلسطین نشدند! قرائتى جدید از قرآن و تورات»، با دلایل كافى ثابت مى كند كه اساس ورود یهودیان به سرزمین فلسطین كنونى ساختگى است و بنى اسرائیل به سمت یمن رفتند. ایشان شواهد زیادى مى آورد كه حضرت سلیمان(علیه السلام) هم در یمن به حكومت رسید. موشه زیمر، تاریخ نگار برجسته یهودى و استاد تاریخ جدید دانشگاه عبرى بیت المقدس، هم رابطه میان یهودیان و سرزمین فلسطین را رد مى كند. پرفسور اسرائیل فینكلشتاین یهودى هم وجود معبد سلیمان و هیكل مقدّس را در محل كنونى بیت المقدس جعل تاریخ مى داند. براى مطالعه بیشتر ر.ك: محمد احمدى، پیشین، ص 95. 70ـ درباره بحث منجى، آثار سینمایى زیادى ساخته شده اند. بیشتر این آثار به نفع یهودیان و مسیحیان صهیونیست هستند. البته در برخى آثار هم به لوث كردن و تمسخر این بحث روى آورده اند. 71ـ كتاب مقدّس، ترجمه تفسیرى كتاب مقدّس به زبان فارسى، سفر «اعمال رسولان»، باب 9 (پولس، دشمن مسیح، پیرو مسیح مى شود) نشر انجمن بین المللى كتاب مقدس، لندن، 1995. در مورد مسیحیت پولسى، باید گفت: پولس، پطروس قدّیس را كنار زد و خود عملا سكّان هدایت مسیحیان را به دست گرفت. اكثر قریب به اتفاق نامه هاى رسولان در بخش عهد جدید كتاب مقدّس محرّف موجود از آن پولس مى باشند. افكار او بر تمام زوایاى فكر مسیحى سایه افكنده است. تفكراتى همچون الغاى شریعت، سكولاریسم، روان شناسى ذلّت پذیر تسلیم محض و قبول هر نوع حكومتى، سه اقنوم گرایى، پسر خدا بودن عیسى، عدم ضدیت با یهودیان فریسى، و لزوم یهودى شدن قدس براى ظهور عیسى(علیه السلام)، از پولس نشأت گرفته و در مسیحیت امروز، بخصوص در بین پروتستان ها، رواج دارند. (براى مطالعه بیشر ر.ك: كتاب مقدس / ن. صاحب، مجموعه مقالات پروتستانیسم یهودى، (ناگفته هاى فرایند صهیونیستى شدن تمدن غرب)، صفحه پاورقى روزنامه كیهان، از 23 مرداد 82 تا 12 شهریور 82 / جزوه متن سخنرانى مهدى طائب، جلسه یازدهم، بخش آموزه هاى تاریخ حضرت عیسى(علیه السلام) / جوان. اُ. گریدى، مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، نشر طه، 1377/ مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریكا، رضا هلال، ترجمه علی جنتی، نشر ادیان، قم، چاپ اول،1383/ مسیح یهودی و فرجام جهان،رضا هلال، ترجمه قبس زعفرانی، نشر هلال، چاپ اول، تهران 1383 / پروتستانتیسم، پیورتانیسم و مسیحیت صهیونیستی، نصیر صاحب حق، نشر هلال، چاپ اول، تهران 1383 / تبار انحراف، پژوهشی در دشمن شناسی تاریخی، تدوین و تحقیق و نشر موسسه اطلاع رسانی و مطالعات فرهنگی لوح و قلم، قم، پائئز 1383، جلد اول .) 72ـ البته برخى منتقدان (دنیاى تصویر، شماره 118، ص 82) مى گویند: «نئو» از اسم یونانى «Neos» به معناى «نوزاد» یا «نو، تازه پا» گرفته شده است و مى خواهد این نكته را القا كند كه نئو مثل فردى است كه تازه چشمش را به حقیقت دنیا باز كرده. البته همین منتقدان هم اشاره دارند كه «Neo»، از جابه جایى كلمه (The)one تشكیل شده است، به معناى «برگزیده و مُنتخب» كه باید ناجى دنیا باشد و بمیرد. البته با توجه به سایر شواهد و ادلّه اى كه در متن آمده اند، همان «New christ» تحلیل مناسب ترى به نظر مى رسد و وجود شخصیت ترینیتى (Trinity) كه نماد تثلیث مسیحى است، شاهدى دیگر بر ادعاى مزبور است، چرا كه تثلیث را عالم یهودى متعصّب، پولس كه ظاهراً مسیحى شد به مسیحیت وارد كرد. (دنیاى تصویر، ش 118، ص 82.) 73ـ «خاورمیانه بزرگ» نام طرحى آمریكایى صهیونیستى است كه اخیراً متن كامل آن منتشر شد. «خاورمیانه بزرگ» همان نواحى نیل تا فرات است كه صهیونیست هاى مسیحى همنواى با یهودیان درصدد فتح مادى و معنوى آن هستند. 74ـ ر.ك: كتب عقاید، از جمله آموزش عقاید، محمدتقى مصباح، چ هفدهم، سازمان تبلیغات اسلامى، 1377. 75ـ افرایم سینه، اسرائیل پس از سال 2000، ترجمه عبدالكریم جادرى، تهران، دانشكده فرماندهى و ستاد سپاه پاسداران، دوره عالى جنگ، 1381. 76ـ «خواص اهل باطل» و منافقانى كه پس از قدرت گرفتن پیامبران بنى اسرائیل در دستگاه آن ها نفوذ كردند، منتظر فرصتى بودند كه سازمان منسجم و قوى بنى اسرائیل را به سمت اهداف دنیاگروانه خود به پیش برند. اینان پس از فوت حضرت سلیمان(علیه السلام)اوضاع را مناسب دیدند و چنین كردند و تا به امروز هم یهودیان به شدت متأثر از این دسته هستند؛ چرا كه آن ها هم كه متدیّن واقعى بودند، مسیحى و مسلمان شدند. در این عصر هم این دنیاپرستان مهم ترین راه بقاى خود را بسط و ترویج تفكرات مادى و اومانیستى مى دانند و با نفوذ به مجامع علمى و دانشگاهى و رسانه هاى جهان، این هدف را به شدت پى گیرى مى كنند. (براى مطالعه بیشتر، ر.ك: ن. صاحب، پیشین / گروه تحقیقات علمى «تركیه»، پیشین / عجاج نویهض، پیشین.) 77ـ كتاب مقدّس، بند 23، باب سوم، سفر «پیدایش» و داستان «برج بابل» در باب 11 سفر «پیدایش» بخصوص بند 7. 78ـ مرتضى كریمى، «آشنایى با مكتب دئیسم»، مجله معرفت، ش 74 (بهمن 82)، ص 70. 79ـ deism مكتبى است كه در قرن 17 میلادى در غرب به وجود آمد و به دلیل ضعف ادعاها، عملا در قرن 18 افول كرد، ولى آثارش هنوز در فلسفه غرب باقى است. براى مطالعه بیشتر ر.ك: مرتضى كریمى، پیشین / على اصغر هادوى، «دئیسم و اصول نظام سرمایه دارى، فصلنامه كتاب نقد، ش 11. 80ـ در فقرات زیادى از كتاب مقدّس یهود، خدا جسم تلقّى شده است؛ از جمله در بندهاى 8 ـ10 باب سوم از سفر «پیدایش» و بندهاى 10 و 11 باب 24 سفر «خروج» و بند 9، باب 19 همان، سفر «خروج» / توماس میشل، كلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى، قم، مركز مطالعات ادیان و مذاهب، 1377، ص 66 و 72. 81ـ كتاب مقدّس، بندهاى 8ـ10، باب سوم، سفر «پیدایش». 82ـ همان، بند 23، باب سوم، سفر «پیدایش»، و داستان «برج بابل» در باب 11 سفر «پیدایش». 83ـ همان، باب 32 سفر «پیدایش». 84ـ انتقادات زیادى از جانب مسلمانان و برخى دانشمندان مسیحى و یهودى منصف بر كتاب مقدّس وارد شده اند. براى نمونه ر.ك: روژه گارودى، تاریخ یك ارتداد (اسطوره هاى بنیانگذار سیاست اسرائیل)، ترجمه مجید شریف، چ سوم، نشر رسا، 1377، ص 58 / توماس میشل، پیشین. وى در صفحات 70 به بعد، سعى در اثبات یكتاپرستى مسیحیان دارد، ولى مترجم (استاد توفیقى) نقدهایى بر او وارد كرده اند. همچنین ر.ك: حسین توفیقى، آشنایى با ادیان بزرگ، چ دوم، سمت و طه و مركز جهانى علوم اسلامى، 1379، بخصوص در قسمت نقدهاى باروخ اسپینوزاى یهودى در كتاب مقدّس / ر.ك: سیر تاریخى تورات، چ دوم، قم، در راه حق. 85- در انگلیسى Rational به معناى عقلى و عقلانى از نوع عقل ابزارى و بریده از وحى و خود بسنده و معیشت اندیش است، بخصوص در فلسفه دكارت آلمانى. كانت صریحاً به تأثیرپذیرى خود از دیوید هیوم (كه شدیداً تجربه گرا بود و منكر علیّت) اعتراف مى كند. (ر.ك: كتب تاریخ فلسفه؛ از جمله فاطمه زیبا كلام، سیر اندیشه فلسفى در غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1378، ص 163 / ایمانوئل كانت، تمهیدات، ترجمه غلامعلى حدّاد عادل، مركز نشر دانشگاهى، تهران، 1367، به نقل از: كانت كه گفت: «هیوم مرا از خواب جزمیت بیدار كرد.») در مقابل، در زبان انگلیسى wisdomبراى حكمت و عقل سلیم به كار مى رود. مجموعاً Rationalism را مى توان اصالت عقل مستقل از وحى و خود بسنده ترجمه كرد. البته نتایج این تفكر به دلیل ضعف هاى عقلى آن به حس گرایى كشیده شدند و حس گرایى هم به دلیل ضعف خود، به شكّاكیت در پست مدرنیسم رسید. 86ـ «Scince» در انگلیسى،تقریباً به معناى«علم تجربى وآزمون پذیرداراى نتیجه عینى» است.هرگزScince به معناى مطلق علم ودانش نیست،كلمه اى كه تقریباً به این معناست knowledge مى باشد. فرهنگ كوچك آكسفورد1996،Scince را چنین معناكرده است: arganized knowledge abtained by observation and testing of facts كه روشن است به علمى كه مرتب شده وبه دست آمده از آزمایش هاى عالم واقع و معاینه و مشاهده باشد،گفته مى شود. باید توضیح دادكه بخصوص پس از فرانسیس بیكن،علوم تجربى بیشتر به سمت زندگى مادى در غرب رانده شدند وهرچه بیشتر از عقل و وحى گسستند و به قول فروغى در سیر حكمت در اروپا، «بیكن اهل فضل اروپا را از خشكى وجود و تقیّد به كتاب ها و تعلیمات قدیم بیرون آورده و علم فلسفه را ازحوزه دیانت مسیح بیرون كرده ومستقل ساخته وگفته هاى پیشینیان راازحجیّت انداخته است،گرچه نسبت به ارسطوو افلاطون كمى بى انصافى كرده است. لذا،او را بانى فلسفه پوزیتویسم مى دانند.» (ر.ك: محمدعلى فروغى،سیر حكمت در اروپا، ص113.) امروزه با وجود اعتراف سردمداران پوزیتیویسم به سستى اندیشه حس گرایى افراطى، متأسفانه سایه سنگین این اندیشه انحرافى برتمامى مجامع دانشگاهى جهان،حجاب حقیقت شده است.البته پست مدرن ها شروع به نقدهایى كرده اند؛حرفى كه قرآن و اندیشمندان مسلمان قرنهاست بربطلان آن تأكید می ورزند. 87ـ در سایت فیلم (Whatisthematrix.com) بخشی از مقالات، ارتباط فیلم با بودیسم را مورد توجه قرار داده اند. (ر.ك: جاناتان رامنی، پیشین، دنیای تصویر، ش 118، ص 76.) در مجله نقد سینما، دوره تازه، ش 8 مقاله انجیل به روایت بندگی، نوشته باش بیورك، ترجمه مهدی فروتن، ص 33 می خوانیم: بر اساس تعالیم بودا، مهم ترین مشكل پیش روی انسان نه گناه و شیطان، بلكه جهل نسبت به راستی و حقیقت است. فقدان یك موجود الهی آشكار و ارجاع به مسائلی نظیر تمركز، مسیر و آزاد كردن ذهن از دیگر اثرات بودیسم (در فیلم ماتریكس) است. شورشیان علیه ماتریكس حقیقت را دریافت و ذخیره می كنند و با برنامه ریزی ذهن خود به رستگاری می رسند. 88ـ در كتاب عرفان و حماسه حضرت آیة اللّه جوادی آملی (قم، اسراء، 1378)، گوشه هایی از عرفان ناب تصویر شده اند. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) نمونه بارز یك عارف به حقیقت هستند كه رفتار ایشان كوچك ترین نزدیكی به سكولاریسم (جدایی دین و دنیا) ندارد و در تمام صحنه های زندگی اجتماعی حضور داشته اند. شاید بی دلیل نیست كه در بسیاری آثار سینمایی غرب، به راحتی عرفان های شرق آسیا، كه عرفان هایی سكولار هستند ترویج می شوند و بااسلام و شیعه مخالفت می شود. حاكمان زرطلب غرب هرگز تحمّل نمی كنند كه سخن خداوند در زندگی افراد حاكم شود؛ چرا كه تحمل هیچ نوع حقی را ندارند. 89ـ چین و هند قراردادهای تسلیحاتی و اقتصادی فراوانی با اسرائل بسته اند. همین چند سال پیش بود كه چین قرارداد ساخت یك دستگاه هسته ای با ایران را زیر فشارهای آمریكا و اسرائیل ملغا كرد و در عوض این خوش خدمتی، یك تكنولوژی دست چندم آمریكایی گرفت. اگر به تاریخ جنگ دوم و تاریخ چین مراجعه كنیم، عمق نفوذ صهیونیست ها و یهودیان در حكومت كمونیستی كنونی چین را بهتر درمی یابیم. (برای مطالعه بیشتر ر.ك: گروه تحقیقاتی علمی «تركیه»، پیشین، قسمت «بررسی ارتباط انقلاب چین و یهودیان.») 90ـ شاخص ترین فرد این مكتب ویلیام جیمز (1824ـ1910) می باشد كه در «هاروارد» درس خواند و تدریس كرد. چارلز ماندرس پیرس (1839ـ1914) هم، در آمریكا بود. سی. آی. لوئیس (1883ـ1946) هم كه در رفع مشكلات فلسفه جیمز كوشید، یك پرفسور هاروارد بود. جان دیویس (1859ـ1952) هم كه مهم ترین چهره پراگماتیسم قرن بیستم است، با نفوذترین فیلسوف آمریكایی به شمار می رود. (برای مطالعه بیشتر، ر.ك: كتب تاریخ فلسفه، از جمله: فاطمه زیباكلام، سیر اندیشه فلسفی در غرب، فصل 14 «فلسفه آمریكایی»، ص 233.) 91ـ مصطفی مرشدلو، «اتوپیایی پراگماتیستی»، مجله نقد سینما، به نقل از: ویلیام جیمز، پراگماتیسم، ترجمه عبدالكریم رشیدیان. 92ـ در واقع، بیشتر مكاتب فلسفی اخیرغرب سر ازنوعی شكّاكیت و نسبی گرایی درمی آورند؛چرا كه وقتی معیارحقیقی واساسی اندیشه به حس یا سود یا نتیجه عملی مفیدمادی تقلیل یافت، چون این موارد اصالت ندارند، نتایج غلطی هم می دهند و به نسبی گرایی منجر می شوند؛مثلا در مكتب«پراگماتیسم» جیمز و دیویی، زمانی كه یك اندیشه برای گروهی رضایت بخش و سودمند باشد و برای گروهی دیگر نامطلوب، این اندیشه در یك زمان برای عده ای حقیقت دارد وبرای عده دیگر خطا دارد؛یعنی نسبت به عده ای حقیقت است ونسبت به دیگران خطا،واین نسبی گرایی معرفتی می شود. حتی وقتی اندیشه، كه زمانی برای یك فرد سودمند است و زمانی دیگر خطا،باز هم نسبی گرایی رخ می نماید. (برای نقد مفصّل، ر.ك: كتب فلسفی از جمله سیر اندیشه فلسفی در غرب، ص 243.) 93ـ «آمپریسم» مكتب حس گرایی است كه جان لاك (1632ـ1704) و جرج بركلی (1685ـ1753) قایل به آن بودند و اصالت را به حس و تجربه عینی می دادند. دیوید هیوم (1711ـ1776) هم قایل به این مكتب بود، ولی با دقت بیشتری، لوازم حس گرایی را فهمید و به آن ها قایل شد؛ از جمله علّیت را نفی كرد و به نوعی نسبیت اندیشه قایل شد. اما تأثیرات هیوم بسیار بود و اندیشمندانی همچون آگوست كنت، سپس حلقه وینی ها (لودویك ویتگنشتاین، موریس شلیك، رودلف كارناپ، اتونیوراث) از او تأثیر پذیرفتند و «پوزیتویسم» یا حس گرایی افراطی را بنیان نهادند. البته مدعیان پوزیتویسم افراطی در اواخر عمرشان، خود هم فهمیدند كه قایل شدن به اصالت حس فقط یك اشتباه بزرگ است. (ر.ك: كتب تاریخ فلسفه غرب؛ از جمله: فاطمه زیباكلام، سیر اندیشه فلسفی در غرب.) استاد محمدتقی مصباح نقدهای مفصّلی به حس گرایان و پوزیتویست ها وارد دانسته اند. (ر.ك: محمدتقی مصباح، آموزش فلسفه، ج اول، ص 211) متأسفانه هنوز هم در بسیاری از مجامع علمی و دانشگاهی این اندیشه ها جریان دارند. 94ـ معاویه هم برای سست كردن مبانی اعتقادی مبارزه با ظلم، جبرگرایی را ترویج می كرد. غیر از معاویه، سایر خلفای اموی هم این كار را می كردند. امروزه وهابیّت هم جبرگرایی را ترویج می كند؛ وهابیّتی كه جاسوس خانه انگلستان و مسترهمفر تلاش زیادی در به وجود آوردن آن كردند. اكنون سازمان های جاسوسی آمریكایی در ادامه همان مسیر لورنس عربستان، كه یك جاسوس انگلستان بود، قدم برمی دارند. 95ـ استاد مصباح به طور مفصّل شبهات جبر كلامی، جبر فلسفی، جبر تاریخی و جبر اجتماعی را در مجموعه معارف قرآن، انسان شناسی (جلد سوم)، (چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، قم، ص 373) بیان كرده و پاسخ های متقنی به آن ابراز داشته اند. 96ـ برای مطالعه بیشتر، ر.ك: سید مهدی میرباقری، مجموعه جزوات نظام فكری و نهضت نرم افزاری، قم، مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، همو، جزوه درآمدی بر تبیین ضرورت و راهكارهای جنبش نرم افزاری، قم، فرهنگستان علوم اسلامی / سید مرتضی آوینی، توسعهومبانی تمدن غرب، تهران، نشر ساقی، 1376.) 97ـ روژه گارودی را شاید بیشتر با كتاب جنجالی اش، تاریخ یك ارتداد؛ اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل، می شناسند. ولی او در اثر شیرینی به نام سرگذشت قرن بیستم، ]وصیت نامه فلسفی من[ (ترجمه افضل وثوقی، تهران، سروش، 1375) مكاتب فلسفی معاصر غرب را به نقدی عالمانه كشانده است. او در صفحه 137 همین كتاب می نویسد: «وقتی اصطلاح تازه «فلاسفه جدید» را می شنویم، به واقع، نفس فلسفه به ذهن متبادر نمی شود؛ زیرا این جریان ایدئولوژیكی اصطلاحاً با هیچ فلسفه ای سر و كار ندارد، بلكه مكانیسم ها و ترفندهای تازه ای است برای استفاده از فلسفه در سطح رسانه های گروهی و صحنه های سیاسی؛ زیرا این ترفندها همه درباره این نكته است كه چگونه صاحبان قدرت (سیاسی و اقتصادی) می توانند از فلسفه دانشگاهی به نفع خود استفاده كنند. منظور من از "فلسفه دانشگاهی" آن نظام آموزشی است كه فلسفه را به كسانی می آموزد كه بعداً فقط معلم فلسفه بشوند و... الی آخر. انگار جامعه بشری به یونان باستان بازگشته كه صاحبان پول و قدرت از سوفسطائیان و مغلطه های به ظاهر اندیشمندانه آنان برای "رام كردن افكار مردم به نفع خود" بهره می گرفتند.» رنه گنون در كتاب سیطره كمیّت و علایم آخرالزمان، به نقد نظام كمیّت محور غربی پرداخت. گنون، كه مسلمان شده بود و در مصر همسری مسلمان هم اختیار كرد، علم مدرن را «داده ای شیطانی» و تمدن غرب را «تمدن شیطان» می داند؛ تمدنی می داند كه پوشاننده حق و حقیقت و معنویت است. (ر.ك: سخنرانی دكتر رضا داودی اردكانی در مورد شهید سیدمرتضی آوینی، مجله سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دوره جدید، شماره هشتم، «فروردین و اردیبهشت 1383».) احمد رامی در پایگاهی بزرگ در اینترنت با نام «Rami.tv» یا «Radioislam.Com» به نقد انگاره های غرب و صهیونیزم به چند زبان زنده دنیا پرداخته است و مدیر رادیو اسلام نیز می باشد. پرفسور حامد الگار، هم كه توسط یكی از دانشجویان فهیمش شیعه شد، مروّج اسلام ناب و انقلاب اسلامی در آمریكاست و منتقد بعضی روشن فكران پوپری غربزده ایران می باشد. (ر.ك: اظهارات پرفسور حامد الگار پیرامون افكار و مقاصد دكتر سروش، مجله صبح، شهریور 1376، ش 73، ص 8.) البته این ها مشهورترین ها هستند، گرنه درغرب دو گروهند كه به اسلام توجه خاصی نشان داده اند: اندیشمندان و مستضعفان تحت ستم. گروه زیادی از منتقدان غرب هم هستند كه متأسفانه هنوز به سمت اسلام نیامده اند. چه بسا پیام اسلام به درستی به گوششان نرسیده و یا تبلیغات رسانه ای به آن ها فرصت تفكر نداده است. امید كه با ظهور حق، موانع برطرف شوند. 98ـ برای توضیح بیشتر، ر.ك: سید مرتضی آوینی، سینما؛ آینه جادو، تهران، نشر ساقی / ترینل پستمن، تكنوپولی، سیطره تكنولوژی بر فرهنگ، ترجمد سیدصادق طباطبائی. در عالم خارج، شاهدیم كه برخی كارگردانان متعهد در اول انقلاب و سازندگان فیلم های حماسی و عرفانی زیبا به جایی رسیده اند كه علیه حكومت اسلامی و علیه آرمان های رزمندگان دفاع مقدس و شهدای عزیز در حال تولید فیلم هستند. ضربه ای كه اسلام از دست این افراد می بیند، بسیار سخت است. 99ـ در فیزیك اصلی وجود دارد معروف به «سایبرنتیك» كه می گوید: در یك سیستم دو قسمت عمه داریم: مغز سیستم و بدنه سیستم. تمام بدنه باید انرژی تولید كند و از مغز فرمان بگیرد و مغز هم باید مصرف كننده انرژی و فرمانده همه بدنه باشد. تالكوت پارسونز از این اصل در سازمان دهی اجتماع استفاده كرد و این بحث را به جامعه شناسی برد. در سال 1993 توماس آركوئیلا استراتژی «منازعه سایبرنتیك» را بر همین اساس طرّاحی كرد. البته به نام هایی دیگر، قبلا تمام قدرت های خودمحور همین ایده را داشتند. آمریكای صهیونیستی امروزه بر اساس همین استراتژی، دست به «جهانی سازی» زده است و خود را مغز سیستم یا كدخدا می داند و بقیه فرهنگ ها و مردم جهان را بدنه محسوب می كند و وجود هیچ نوع مغز دیگری را برای این سیستم تحمّل نمی كند. دلیل اصلی مواجهه غرب با اسلام و جمهوری اسلامی همین است كه تفكر شیعی ایده های مستحكم و نوینی برای بشر در فلسفه سیاست و حقوق وجامعه شناسی و مهم تر از همه، در فلسفه و دین دارد و قطعاً در مواجهه منصفانه تفكر شیعی و غرب، تفكر شیعی پیروز میدان است. به همین دلیل، غربی ها با استراتژی جنگ روانی و منازعه سایبرنتیك، به وسیله رسانه ها و «هالیوود» به مبارزه ای فراگیر در عرصه علم و فرهنگ و سیاست و اقتصاد با جمهوری اسلامی برخاسته اند و گویی فریب كاری و غفلت زایی را از همه دیكتاتوری های تاریخ در استحمار و استثمار مردم جهان ربوده اند. (برای مطالعه بیشتر، ر.ك: حسن عبّاسی، جنگ جهانی چهارم، قم، پارسایان، 1382. برای شناخت روش های نبردهای رسانه، ر.ك: ورنر سورین و جیمز تانكارد، نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، دانشگاه تهران، 1381.) 100ـ فلاسفه مسلمان تاكنون به خوبی از عهده تولید و رشد فلسفه های چیستی (وجود) و چرایی (ماهیت) برآمده اند و گوی سبقت از همه فلاسفه دنیا ربوده اند و مستحكم ترین حرف ها را دارند، ولی متأسفانه «فلسفه چگونگی(شدن)» كمی مورد غفلت مسلمانان واقع شده است. در فلسفه چگونگی، روش عملیاتی كردن دین در تمام ساحت های علم و دانش بشری مورد دقت قرار می گیرد. غربی ها با تولید فلسفه چگونگی، تا حد كمی توانسته اند اومانیسم را به تمام حیطه های حیات ببرند و نظام تولید علم را در مسیر باطل قرار دهند. خوش بختانه با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری به این فكر افتادند و فرهنگستان علوم اسلامی قم اكنون مدعی است فلسفه چگونگی را بر مبنای نظام ولایی اسلام تولیدكرده است. امید كه با همیاری همه اندیشمندان حوزه و دانشگاه و نقد وبررسی آن ها، از فلسفه «شدن» اسلامی به سمتی برویم كه اسلام را در تمام میدان های زندگی وارد و اجرا كنیم و به سمت مهیّا شدن كامل زمینه های ظهور حركت كنیم. (برای مطالعه بیشتر، ر.ك: مجموعه جزوات سیدمهدی میرباقری، نظام فكری و جنبش نرم افزاری، همو، جزوه «درآمدی بر تبیین ضرورت و راهكارهای جنبش نرم افزاری» / فرهنگستان علوم اسلامی قم، یادی از استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی مؤسس فرهنگستان، قم، فجر ولایت،1380 / فرهنگستان علوم اسلامی قم، ضرورت مهندسی تمدن اسلامی بر پایه فلسفه شدن، قم، فجر ولایت،1380/ علیرضا پیروزمند، رابطه منطقی دین و علوم كاربردی، امیركبیر، تهران، 1376/ محسن غرویان، پیشین. 101- «اسپنسرهای فرهنگی»، مجله آینه هنر «مجله داخلی هیأت اسلامی هنرمندان»، تهران، 1382.) 102ـ مثلا در سال 2000 م این فیلم چهار اسكار برد. (ر.ك: پاورقی شماره 4.) 103ـ مثلا جایزه «اسكار» كه هر ساله سر و صدای زیادی در جهان به پا می كند، توسط لویی مایر یهودی پایه گذاری شد. برای مطالعه بیشتر ر.ك: «سینما و صهیونیسم» در سایت علمی ـ پژوهشی یهود (Yahood.net) / «اهریمن صهیونیسم در بازار مكاره كن (فرانسه)»، روزنامه كیهان، 22 اردیبهشت 1380 / «جایزه ویژه برای یك فیلم صهیونیستی در جشنواره كن، روزنامه كیهان، 16 خرداد 1380 / «ستاره اسكار، صنعت یهودی»، روزنامه كیهان، 13 مرداد 1380. 104ـ به طور اجمالی، می توان گفت: رنگ آبی قرص نماد آرامش دروغین، رنگ قرمز قرص نماد گذشتن از خط قرمزهای تصنّعی، زمینه سیاه فیلم نماد یأس و ناامیدی و گرفتاری بشر، پرواز نئو نماد توانستن و عروج مادی، حشره ردیاب (byg) نماد تكنولوژی تعقیبگر واطلاعاتی، خط تلفن نماد ارتباطات لامحاله و گریزناپذیر بودند. البته شاید بتوان تحلیل های دیگری هم ارائه داد. مهم این است كه باور كنیم فیلم هایی این چنین پر هزینه از هر نمادی هدفی را تعقیب می كنند.

بصیرت خودتان را بالا ببرید. مقام معظم رهبریطبقه بندی: تحلیل فیلم،
برچسب ها: تحلیل فیلم، ماتریکس، بصیرت، فتنه یهود، فراماسونری، جن گیری، کابالا، صهیون، ارض موعود، هالیوود، نیل تا فرات، فلسطین،
[ شنبه 20 آذر 1389 ] [ 09:56 ب.ظ ] [ رضا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


----------------------------------------

در اینجا مشق بصیرت می کنم.
امید دارم به فضل خدا
قدم در این راه گذاشتن با من
به بصیرت واقعی رساندن با خدا
ان شا الله

----------------------------------------

میخوایم 4 کلام حرف حساب بزنیم
اون هم خودمونی...

----------------------------------------

همیشه برای رضای خدا کار کنید!
زیرا ممکن است شما با دروغی
واجبی را اجرا کنید...
ولی خدا راضی نباشد

----------------------------------------

این وبلاگ کاملا شخصی بوده
و به هیچ نهادی وابسته نمیباشد!!

----------------------------------------

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در اینترنت
بک لینک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic